Close

Regulamin

Regulamin świadczenia usług psychologicznych w formie stacjonarnej oraz online

 • 1. Niniejszy dokument /dalej: Regulamin/ określa zasady świadczenia usług psychologicznych przez: „Centrum Psychoterapii Calmeo Sandra Frycz” (ul. Sienkiewicza 7, 43-100 Tychy, NIP 9542591663) /dalej: Usługi/.
 •  
 • 2. Usługi świadczone są przez specjalistę, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie oraz stosowne szkolenie w zakresie psychoterapii /dalej: Psychoterapeuta/.
 •  
 • 3. Usługi świadczone są w formie stacjonarnej w gabinecie oraz online za pośrednictwem aplikacji Skype.
 •  
 • 4. Usługi obejmują m.in. diagnostykę, konsultacje, wsparcie psychologiczne, psychoterapię. Indywidualny zakres Usług ustalany jest przez Psychoterapeutę w porozumieniu z Klientem /dalej: Terapia oraz Terapia online/.
 •  
 • 5. Z Usług mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych /dalej: Klient/. Możliwość korzystania z Usług przez osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego). Ilekroć w dalszej części Regulaminu mowa jest o Kliencie, w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych rozumie się przez to przedstawiciela ustawowego.
 •  
 • 6. Klient zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na wizyty. W przypadku spóźnienia czas wizyty zostaje skrócony o czas spóźnienia.
 •  
 • 7. Przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest do punktualnego przyprowadzania i odbierania podopiecznego z gabinetu oraz na każde żądanie Psychoterapeuty kontaktu z nim, w zakresie niezbędnym do realizacji Usług (w szczególności przekazywania zaleceń, informacji o stanie zdrowia, przebiegu terapii).
 •  
 • 8. Psychoterapeuta może zlecić dodatkowe konsultacje u innego specjalisty lub badania lekarskie w celu dogłębnej diagnozy oraz zapewnienia jak najlepszych efektów Terapii, a Klient zobowiązany jest do ich realizacji.
 •  
 • 9. Z uwagi na specyfikę Terapii w trakcie procesu może nastąpić obniżenie nastroju Klienta.
 •  
 • 10. W przypadku podejrzenia istnienia zagrożenia zdrowia lub życia Klienta albo osób z jego otoczenia Psychoterapeuta ma prawo powiadomić wskazane przez Klienta osoby i/lub stosowne służby.
 •  
 • 11. Usługi mają charakter odpłatny. Ceny Usług określone są w Cenniku, znajdującym się na stronie internetowej: cennik.
 •  
 • 12. Płatności za Terapię należy dokonać gotówką lub kartą każdorazowo po wizycie. Płatności za Terapię online należy dokonać w formie przedpłaty – blik lub przelew na konto –  oraz przesłać potwierdzenie na adres e-mail Psychoterapeuty – minimum 24h przed umówioną wizytą.

  Blik na numer telefonu: 500707272
  Tytuł blik: nazwisko klienta, nazwisko psychoterapeuty, data konsultacji

  Numer konta: 40 1050 1214 1000 0097 1642 6144
  Centrum Psychoterapii Calmeo
  Tytuł przelewu: nazwisko klienta, nazwisko psychoterapeuty, data konsultacji

 •  
 • 13. Paragon za każdą wizytę zostanie wystawiony w formie elektronicznej i wysłany do Klienta mailowo lub SMS-owo.
 •  
 • 14. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić Psychoterapeucie przed wystawieniem dokumentu z kasy fiskalnej.
 •  
 • 15. Wizyty odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu ich terminu.
 •  
 • 16. Wizyta trwa do 50 minut. W miarę możliwości Psychoterapeuty istnieje możliwość wydłużenia czasu trwania wizyty. Koszt wydłużenia czasu trwania wizyty określa Cennik.
 •  
 • 17. Ilość wizyt w ramach Terapii ustalana jest indywidualnie z Psychoterapeutą: … wizyt.
 •  
 • 18.  Częstotliwość wizyt ustalana jest indywidualnie z Psychoterapeutą: 2 razy w tygodniu / 1 raz w tygodniu / inna: … .
 •  
 • 19. Klient ma prawo odwołać lub zmienić termin wizyty najpóźniej do godziny 16:00 dnia poprzedzającego wizytę. Informację należy przekazać bezpośrednio Psychoterapeucie – SMS-owo, mailowo lub telefonicznie. Brak informacji o odwołaniu lub zmianie terminu wizyty, a także przekazanie tej informacji po określonym wyżej terminie, skutkuje koniecznością wniesienia przez Klienta pełnej opłaty, niezależnie od przyczyny nieobecności. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przelewem oraz przesłania potwierdzenia przelewu na adres e-mail Psychoterapeuty – minimum 24h przed następną umówioną wizytą. Nieuregulowanie opłaty skutkuje zakończeniem Terapii.
 •  
 • 20. Jeśli zajdzie taka konieczność może zostać ustalona konkretna liczba wizyt, które mogą zostać odwołane przez Klienta w trakcie Terapii (nieobecności planowane i nieplanowane): … wizyt w okresie … miesięcy. Przekroczenie przez Klienta ustalonej ustalonej liczby nieobecności skutkuje zakończeniem Terapii.

 • 21. Z ważnych powodów Psychoterapeuta ma prawo odwołać lub zmienić termin wizyty. Psychoterapeuta niezwłocznie poinformuje Klienta o odwołaniu lub zmianie terminu wizyty oraz uzgodni nowy termin.
 •  
 • 22. Klient ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z Usług. Klient zobowiązany jest poinformować o tym Psychoterapeutę.
 •  
 • 23. Z ważnych powodów Psychoterapeuta ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować ze świadczenia Usług, m.in. gdy: problem Klienta zaczyna wykraczać poza zakres Usług, stan zdrowia Klienta zaczyna wymagać zastosowania metody innej niż Terapia, Klient nie ma możliwości pokrycia kosztów Terapii, nie jest możliwe zapewnienie prawidłowej relacji terapeutycznej.
 •  
 • 24. Opinie i zaświadczenia wydawane są na wniosek Klienta. Opinie i zaświadczenia sporządzane są bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
 •  
 • 25. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian Regulaminu oraz Cennika.
 •  
 • 26. Nieprzestrzeganie Regulaminu skutkuje zakończeniem świadczenia Usług.
 •  
 • 27. Klient zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia akceptacji Regulaminu. Brak pisemnej akceptacji Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Usług.
 •